Avtale med Kontoinnehavere

A. NorgesGruppen Bedriftskort, heretter kalt Kortet, er en felles betegnelse for kort utstedt kun til bruk i NorgesGruppens forretninger som til enhver tid angitt på www.norgesgruppenbetalingstjenester.no.

B. NorgesGruppen Betalingstjenester AS er utsteder av Kortet. NorgesGruppen Betalingstjenester er ikke underlagt tilsyn fra Finanstilsynet. Det selskap hvis regning er utstedt til er nedenfor kalt Kontoinnehaver. Vedkommende som har fullmakt til å benytte Kortet på vegne av Kontoinnehaver, er nedenfor kalt Kortholder.

C. Innvilges søknaden av NorgesGruppen Betalingstjenester blir Kortet tilsendt Kontoinnehaver ved Kortholder. NorgesGruppen Betalingstjenester forbeholder seg retten til å avslå søknaden etter kredittvurdering uten å redegjøre for årsaken til avslaget. Kontoinnehaver vil ved aksept av denne avtalen, og forutsatt innvilgelse av søknaden fra NorgesGruppen Betalingstjenester, bli kunde i sistnevnte.

KONTOBESTEMMELSER

1. Om Kortet

Kortet er utstedt til Kortholder på vegne av Kontoinnehaver og kan ikke overdras til andre. Kortet er utstedt for en begrenset periode som angis på Kortet, og fornyes automatisk ved gyldighetstidens utløp under forutsetning av at Kontoinnehaver har overholdt gjeldende avtalevilkår og avtalen ikke er sagt opp, jf. punkt 6. Kortet kan kun benyttes i NorgesGruppens forretninger, og kun til reelle kjøp og ikke kontantuttak. Kortet er NorgesGruppen Betalingstjenester sin eiendom, men Kontoinnehaver har bruksrett til dette så lenge det benyttes i samsvar med de fastsatte vilkår.

Kontoinnehaver og den enkelte Kortholder plikter å tilbakelevere Kortet dersom NorgesGruppen Betalingstjenester eller en av NorgesGruppens forretninger ber om det. Kontoinnehaver skal uoppfordret tilbakelevere Kortet i makulert stand dersom Kortholder ikke lenger er ansatt hos Kontoinnehaver. [Dersom Kontoinnehaver ønsker at ny(e) ansatt(e) skal bli Kortholdere, må han sende inn nytt søknadsskjema for denne/disse.]

Den person med fullmakt hvis signatur er påført søknadsskjemaet, bekrefter riktigheten av opplysninger i søknaden. Ved navn-, adresse- eller annen forandring av Kontoinnehavers status som påvirker forholdet mellom Kontoinnehaver og NorgesGruppen Betalingstjenester, skal dette umiddelbart meddeles NorgesGruppen Betalingstjenester.

2. Ansvar for bruk av Kortet

Kontoinnehaver innestår overfor NorgesGruppen Betalingstjenester for at Kortholder (og eventuelt andre) som har fått tildelt Kortet, har de nødvendige fullmakter og tillatelser til å benytte Kortet. Kontoinnehaver er ansvarlig overfor NorgesGruppen Betalingstjenester dersom Kortholder eller andre har misbrukt Kortet.

Kontoinnehaver har det fulle økonomiske ansvar for alle debiteringer som foretas med Kortet, og at Kortet kun benyttes til firmarelaterte utgifter.

Kontoinnehaver skal betale faktura utstedt av NorgesGruppen Betalingstjenester ved mottagelse og senest ved forfallsdato.

Kontoinnehaver tildeles en personlig firesifret kode (PIN-kode) som skal benyttes sammen med Kortet.

3. Reklamasjoner

Eventuelle reklamasjoner for feil på kjøpte varer skal rettes direkte til den av NorgesGruppens forretninger hvor kjøpet er foretatt. Eventuelle reklamasjoner berettiger ikke Kontoinnehaver til helt eller delvis å holde tilbake betaling av faktura til NorgesGruppen Betalingstjenester.

4. Kontroll. Melding om tap

Kortet skal brukes sammen med PIN-kode og har samme rettsvirkning som signatur på debiteringsnota. PIN-koden skal umiddelbart læres og informasjon om PIN-koden makuleres. Under enhver omstendighet skal PIN-koden holdes adskilt fra kort på en slik måte at uvedkommende ikke kan tilegne seg både Kortet og PIN-koden. Oppbevaring av Kortet og PIN-koden sammen vil bli betraktet som grov uaktsomhet. Hvis Kortet tapes eller det av andre grunner ikke er i Kortholders besittelse, skal Kortholder omgående underrette NorgesGruppen Betalingstjenester om dette. NorgesGruppen Betalingstjenester forplikter seg til etter melding om tapt kort å sperre Kortet. Kontoinnehaver er ansvarlig for all bruk av Kortet hos NorgesGruppens forretninger, som er skjedd ved bruk av PIN-kode eller fremvisning av Kortet, inntil melding om tapt kort er mottatt hos NorgesGruppen Betalingstjenester.

5. Vilkårsendringer

Avtalen, herunder vilkår, priser og kredittgrenser, kan endres av NorgesGruppen Betalingstjenester uten forutgående varsel ved kunngjøring på faktura eller på annen egnet måte. Ved å beholde og/eller anvende Kortet etter at endringene er meddelt Kontoinnehaver ved kunngjøring på faktura eller på annen egnet måte, anses Kontoinnehaver å ha godtatt endringene. Dersom Kontoinnehaver ikke godtar endringene kan han si opp avtalen i henhold til punkt 6 nedenfor.

6. Oppsigelser m.v.

Avtalen kan sies opp av hver av partene med 1 – en – måneds forutgående varsel.

Senest ved utløpet av oppsigelsesperioden skal Kontoinnehaver uoppfordret makulere samtlige Kort klippet eller gjennomhullet. Kontoinnehaverens ansvar for bruk av Kortet i henhold til denne avtalen opphører når Kortet er makulert, dog ikke med hensyn til opparbeidet saldo som er oppnådd før makulering av Kortet.

NorgesGruppen Betalingstjenester forbeholder seg retten til å sperre Kortet, nekte fornyelse av Kort og/eller si opp avtalen og bringe utestående beløp til forfall med umiddelbar virkning når det foreligger saklig grunn for dette. Som saklig grunn regnes blant annet, men ikke begrenset til, ethvert betalingsmislighold, ethvert annet brudd på disse avtalevilkårene fra Kontoinnehavers eller Kortholders side, samt enhver endring i Kontoinnehavers kredittverdighet eller andre forutsetninger som lå til grunn for innvilgelsen av Kontoinnehaverens søknad. Kortet er etter dette ugyldig som betalingsmiddel og videre bruk av Kortet vil medføre straffeansvar. Foregående avsnitt om makulering av Kort gjelder tilsvarende så langt det passer.

7. Behandling av personopplysninger

Alle personopplysninger som registreres i forbindelse med avtaler om og bruk av Kortet/konto er underlagt reglene i Personopplysningsloven. Opplysningene blir behandlet i henhold til lovverket og retningslinjer gitt av Datatilsynet, med NorgesGruppen Betalingstjenester som behandlingsansvarlig. Se vår personvernerklæring på www.ngbt.no.

Ved søknad om Kort/konto registreres, lagres og behandles opplysninger om Kontoinnehaver og Kortholder, kontaktpersoner, kontaktinformasjon, kredittramme mv., jf. Søknadsskjema for administrasjon av kundeforholdet. Videre vil det når Kortet/konto brukes, overføres bla. opplysninger om handlet beløp, produkter, dato og hvor kjøp er foretatt, til NorgesGruppen Betalingstjenester. Tilsvarende lagres opplysninger om kundedialog på bedriftens konto, blant annet med navn på hvem dialogen har vært med. Din respons på generelle kampanjer, eventuelle tilpassede kuponger, e-post og SMS-utsendelser samt eventuell innlogget aktivitet på nettkonto kan bli lagret.

Personopplysningene kan, sammen med opplysninger fra eksterne kilder, eksempelvis adresseregistre og lignende, brukes i Kort/-kontoadministrasjon. Opplysningene kan også benyttes til analyse av kjøpsadferd for å optimalisere sortimentet og drift av butikkene, men da er opplysningene anonymisert. Opplysningene kan brukes i analyse for tilpasset markedsføring, så framt samtykker foreligger.  Du kan alltid endre i dine samtykker. Ta da kontakt med NorgesGruppen Betalingstjenester på telefon 480 33 400.

Har du spørsmål hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller har spørsmål til behandlingen, kan du sende e-post til info@ngbt.no og merke den med "Personopplysninger". Du kan klage på hvordan NorgesGruppen Betalingstjenester behandler dine opplysninger til Datatilsynet: e-post: postkasse@datatilsynet.no, telefon: 22 39 69 00.

8. Transport

NorgesGruppen Betalingstjenester sine rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen kan transporteres til banker, finansinstitusjoner og andre foretak som har konsesjon eller dispensasjon til å yte slik finansieringsvirksomhet som denne avtalen omfatter.

9. Kontobestemmelser, priser og betingelser

Kjøp på Kortet beregnes månedlig per kalendermåned. Totalt forbruk hver måned inkludert påløpte gebyrer skal betales på forfall, og Kontoinnehaver har ikke mulighet til hel- eller delvis betalingsutsettelse av utestående beløp. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter som angitt i prislisten på www.norgesgruppenbetalingstjenester.no.

For de til enhver tid gjeldende priser og betingelser, se www.norgesgruppenbetalingstjenester.no

 

Last eventuelt også opp Avtale med Kontoinnehavere i pdf.

                                                                                                                                             Endret: 29.juni 2017